Aliyun Code

首页  >   kongjian / tsar

项目语言:None

创建者:kongjian 创建时间:2011年09月29日

欢迎使用Tsar

Tsar是淘宝自主开发的一个用来收集服务器系统和应用信息的采集报告工具

欢迎去github上贡献代码,这个地址的代码作为第一个版本不再更新,后续更新都在下面

 https://github.com/alibaba/tsar

Tsar介绍

下载Tsar

安装部署

用户指南

模块开发

附件

kongjian | 2014-04-21 11:57:00 | tsar-2.1.0.tar.gz | 99.2 KB
kongjian | 2013-04-16 14:50:36 | tsar.tar.gz | 75.0 KB
kongjian | 2012-08-13 15:06:17 | tsar2db.tar | 37.6 KB
kongjian | 2011-09-29 23:58:04 | liucheng.png | 36.1 KB